لیست پروژه های انجام یافته

موضوع قرارداد
بررسی های اکتشافی GIS و مدلسازی (به همراه آموزش) به منظور شناسایی آهن و تنگستن در اسکارنهای استان کردستان 1386 اطلاعات بیشتر
اکتشاف کانسارهای تبخیری، GIS و مدلسازی (به همراه آموزش) در محور ماه نشان – قره آغاج-1386 اطلاعات بیشتر
بررسی های اکتشافی و GIS و مدلسازی (به همراه آموزش) به منظور شناسایی در محور فیروزکوه – طالقان- 1386 اطلاعات بیشتر
انجام بررسی های اقتصادی بر روی عناصر همراه موجود در ذخایر فسفاته و GIS و ارزیابی آنها اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:25000 محدوده نصرند و ارزیابی رگه هیدروترمالی مس – طلا (ارائه اطلاعات به صورت GIS اطلاعات بیشتر
اکتشاف عمومی طلا در پلاسر زرمهرتربت حیدریه -1387 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:5000 محدوده اکتشافی مس پورفیری چاه زاغو -1386 اطلاعات بیشتر
شناسایی کانسارهای مس پورفیری و اپی ترمال مس و طلا در محور خوسف – بصیران در جنوب خراسان -1387 اطلاعات بیشتر
مطالعات ناپایداری ها و مخاطرات زمین شناسی - اثر توپو گرافی، طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب (استان های بوشهر و هرمزگان) -1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین¬شناسی مهندسی پایه با استفاده از نقشه های زمین شناسی رقومی و غیررقومی موجود در مقیاس 1:250.000 در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب -1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات ژرفا، جهت حرکت و مخاطره¬پذیری سفره های آب زیرزمینی، تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات آبّ های زیرزمینی در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب -1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات زمین لغزش و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات سنگ ریزش و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات سنگ ریزش در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات روانگرایی و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات روانگرایی در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات زمین لرزه و اثر آبرفت در بزرگنمایی آن و تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات فرونشست در دشت های منطقه و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات فرونشست در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه تلفیق تمام مطالعات و تهیه نقشه بندی مخاطرات زمین شناسی در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعات ناپایداری ها و مخاطرات زمین شناسی طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری(شامل استان های کرمان و سیستان و بلوچستان -1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی پایه با استفاده از نقشه های زمین شناسی رقومی و غیررقومی موجود در مقیاس 1:250.000 در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری -1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات ژرفا، جهت حرکت و مخاطره پذیری سفره های آب زیرزمینی، تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات آبّ های زیرزمینی در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات زمین لغزش و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات سنگ ریزش و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات سنگ ریزش در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات روانگرایی و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات روانگرایی در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات زمین لرزه و اثر آبرفت در بزرگنمایی آن و تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات زمین لرزه و اثر آبرفت در بزرگنمایی آن و تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات فرونشست در دشت های منطقه و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات فرونشست در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعه تلفیق تمام مطالعات و تهیه نقشه بندی مخاطرات زمین شناسی در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری- 1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:5000 کانی سازی مس پورفیری محدوده اکتشافی قاهان به شماره پروانه 172410/126 صنایع و معادن استان قم- 1386 اطلاعات بیشتر
مطالعات ژئوشیمیایی (نمونه برداری خاک، آبراهه، محیط سنگی) کانی سازی مس پورفیری محدوده اکتشافی قاهان به شماره پروانه 126/172410 صنایع و معادن استان قم-1387 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری سرنو- کمربند کرمان- 1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری کوه پنج – کمربند کرمان- 1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری حراران - کمربند کرمان- 1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری باغ خشک - کمربند کرمان- 1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری کدر - کمربند کرمان- 1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری پی نگین - کمربند کرمان - 1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری پرکام - کمربند کرمان- 1386 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری زمین حسین- کمربند کرمان- 1387 اطلاعات بیشتر
تهیه لایه زمين شناسي اقتصادي به مقیاس 1:25000 منطقه تفرش در دو برگه 6059-III-NW و 5959-II-NE اطلاعات بیشتر
تهیه لایه زمين شناسي به مقیاس 1:25000 منطقه تفرش در دو برگه 6059-III-NW و 5959-II-NE اطلاعات بیشتر
اکتشاف مواد معدنی فلزی و غیرفلزی در ورقه های 1:50.000 گنگ و حامدین (کرمان)- 1387 اطلاعات بیشتر
اکتشاف عمومی سرب و روی در کانسار دره بید- 1387 اطلاعات بیشتر
اکتشافات ژئوشیمیایی BLEG در برگه های نائین، اردکان، آباده- 1387 اطلاعات بیشتر
انجام خدمات مهندسی اکتشاف معدن مس چاه موسی- 1388 اطلاعات بیشتر
اکتشافات ژئوشیمیایی BLEG در برگه های ماهنشان، تکاب،مهاباد، چاپان و نقده- 1389 اطلاعات بیشتر
انجام خدمات مهندسی اکتشاف در محدوده مس پورفیری قاهان- 1388 اطلاعات بیشتر
تهیه شناسنامه معادن فلزی کشور- 1389 اطلاعات بیشتر
شناسایی ذخایر پورفیری و اپی ترمال در منطقه کوه دم یزد- 1388 اطلاعات بیشتر
شناسایی ذخایر پورفیری و اپی ترمال در منطقه آوج سلفچگان- 1387 اطلاعات بیشتر
شناسایی محدوده های امید بخش حاصل از تلفیق و فعالیتهای دورسنجی شرکت ژاپنیNED اطلاعات بیشتر
تلفیق داده های زمین شناسی و دور سنجی به منظور اکتشاف عناصر فلزی در استان مرکزی- 1389 اطلاعات بیشتر
تلفیق داده های زمین شناسی و دور سنجی به منظور اکتشاف عناصر فلزی در استان مرکزی با استفاده از داده های استر- 1390 اطلاعات بیشتر
تهیه آرشیو اطلاعاتی و تلفیق داده های زمین شناسی، معدنی و داده های ماهواره ای جهت رسیدن به کلیدهای اکتشافی کانسار های فلزی-1390 اطلاعات بیشتر
بررسی های عمومی، تفصیلی و تکمیلی در محدوده معدنی مس عباس آباد- 1389 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی با مقیاس 1:5000 در منطقه بیانلو- 1390 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی با مقیاس 1:5000 در منطقه فتح آباد- 1390 اطلاعات بیشتر
بررسی های عمومی، تفصیلی و تکمیلی در محدوده معدنی طلای اخترچی- 1390 اطلاعات بیشتر
خدمات مشاوره ای در انجام مطالعات اکتشافی در محدوده معدنی مس نسیم(چشمه گز)- 1391 اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشاف در محدوده معدنی باریت ، مس و سرب زنوغان- طبس- 1391 اطلاعات بیشتر
تکمیل اطلاعات اکتشافی سطحی به منظور تلفیق و جمع بندی امید بخشی کانسار در محدوده اکتشافی مس قاهان- 1391 اطلاعات بیشتر
ارزیابی اطلاعات پیشین معدن قلعه زری- 1391 اطلاعات بیشتر
تهیه اطلس جامع پهنه بندی پتانسیل منابع ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی- 1392 اطلاعات بیشتر
نمونه برداری، لاگینگ حفاری، نظارت مستقیم در محدوده کانسار مسگران- 1393 اطلاعات بیشتر
عملیات اکتشاف و پی‌جویی جهت تهیه نقشه‌های پتانسیل‌یابی طلا در محدوده کانسار مسگران- 1393 اطلاعات بیشتر
انجام مطالعات اکتشافی در محدوده اکتشافی مس نسیم2- 1393 اطلاعات بیشتر
ارزیابی اقتصادی محدوده اکتشافی مس- طلای پورفیری شادان در استان خراسان جنوبی- 1392 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین‌شناسی- معدنی 1:5000 در منطقه فتح آباد- 1391 اطلاعات بیشتر
خدمات مهندسی اکتشاف در دو مرحله مقدماتی و تفصیلی در کانسار مس قره تپه ماکو- 1392 اطلاعات بیشتر
اجرای عملیات اکتشافی در محدوده معادن قدیمی مس زنگانلو- 1393 اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین¬شناسی- معدنی 1:5000 در محدوده اکتشافی آهن آذرافشار- 1394 اطلاعات بیشتر
اکتشاف تفصیلی آهن علیشار- 1393 اطلاعات بیشتر
اکتشاف تفصیلی محدوده مس- طلای ورامه- 1393 اطلاعات بیشتر
اکتشاف مقدماتی در محدوده مس خونسرخ- 1393 اطلاعات بیشتر
پروژه شناسایی مناطق مستعد معدنی با کمک دورسنجی در شهرستان ایرانشهر (بزمان) اطلاعات بیشتر
ارزیابی محدوده اکتشافی مس کوه زیره اطلاعات بیشتر
  •   تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، نرسیده به اتوبان مدرس، خیابان فرید افشار، بلوار آرش غربی، پلاک 8، طبقه چهارم، واحد 14
      کد پستی: 1919865956
  •   26413832و 26413808-۰۲۱
  •   info [at] parsikankav.com