• فارسی

وضعیت آب و هوا

شهر :

14.2°C

تهران : صاف
رطوبت هوا : 33%
جهت باد : ESE
سرعت باد : 0.0mph / 0.0km/h

پیش بینی وضع هوا
یکشنبه : نامشخص 21 | 13
دوشنبه : صاف 24 | 12
سه شنبه : صاف 25 | 13

دکه روزنامه

 

قیمت لحظه ای فلزات در بورس لندن

کبالت ۹۹.۸بيسموتکادميوم ۹۹.۹۹ژرمانيومگاليومايريديوماينديوممنگنزطلا (ريال ايران در اونس)طلا (دلار در اونس)پالاديومروديومروتنيومسلنيومپلاتينيومنقرهلیست پروژه ها

موضوع قرارداد
بررسی های اکتشافی GIS و مدلسازی (به همراه آموزش) به منظور شناسایی آهن و تنگستن در اسکارنهای استان کردستان اطلاعات بیشتر
اکتشاف کانسارهای تبخیری، GIS و مدلسازی (به همراه آموزش) در محور ماه نشان – قره آغاج اطلاعات بیشتر
بررسی های اکتشافی و GIS و مدلسازی (به همراه آموزش) به منظور شناسایی در محور فیروزکوه – طالقان اطلاعات بیشتر
انجام بررسی های اقتصادی بر روی عناصر همراه موجود در ذخایر فسفاته و GIS و ارزیابی آنها اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:25000 محدوده نصرند و ارزیابی رگه هیدروترمالی مس – طلا (ارائه اطلاعات به صورت GIS اطلاعات بیشتر
اکتشاف عمومی طلا در پلاسر زرمهرتربت حیدریه اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:5000 محدوده اکتشافی مس پورفیری چاه زاغو اطلاعات بیشتر
شناسایی کانسارهای مس پورفیری و اپی ترمال مس و طلا در محور خوسف – بصیران در جنوب خراسان اطلاعات بیشتر
مطالعات ناپایداری ها و مخاطرات زمین شناسی - اثر توپو گرافی، طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب (استان های بوشهر و هرمزگان) اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین¬شناسی مهندسی پایه با استفاده از نقشه های زمین شناسی رقومی و غیررقومی موجود در مقیاس 1:250.000 در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات ژرفا، جهت حرکت و مخاطره¬پذیری سفره های آب زیرزمینی، تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات آبّ های زیرزمینی در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات زمین لغزش و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات سنگ ریزش و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات سنگ ریزش در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات روانگرایی و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات روانگرایی در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات زمین لرزه و اثر آبرفت در بزرگنمایی آن و تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات فرونشست در دشت های منطقه و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات فرونشست در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب اطلاعات بیشتر
مطالعه تلفیق تمام مطالعات و تهیه نقشه بندی مخاطرات زمین شناسی در طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب اطلاعات بیشتر
مطالعات ناپایداری ها و مخاطرات زمین شناسی طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری(شامل استان های کرمان و سیستان و بلوچستان اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی پایه با استفاده از نقشه های زمین شناسی رقومی و غیررقومی موجود در مقیاس 1:250.000 در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات ژرفا، جهت حرکت و مخاطره پذیری سفره های آب زیرزمینی، تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات آبّ های زیرزمینی در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات زمین لغزش و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات سنگ ریزش و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات سنگ ریزش در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات روانگرایی و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات روانگرایی در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات زمین لرزه و اثر آبرفت در بزرگنمایی آن و تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات زمین لرزه و اثر آبرفت در بزرگنمایی آن و تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری اطلاعات بیشتر
مطالعه مخاطرات فرونشست در دشت های منطقه و تهیه نقشه پهنه بندی مخاطرات فرونشست در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری اطلاعات بیشتر
مطالعه تلفیق تمام مطالعات و تهیه نقشه بندی مخاطرات زمین شناسی در طرح کالبدی منطقه جنوب خاوری اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 1:5000 کانی سازی مس پورفیری محدوده اکتشافی قاهان به شماره پروانه 172410/126 صنایع و معادن استان قم اطلاعات بیشتر
مطالعات ژئوشیمیایی (نمونه برداری خاک، آبراهه، محیط سنگی) کانی سازی مس پورفیری محدوده اکتشافی قاهان به شماره پروانه 126/172410 صنایع و معادن استان قم اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری سرنو- کمربند کرمان اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری کوه پنج – کمربند کرمان اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری حراران - کمربند کرمان اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری باغ خشک - کمربند کرمان اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری کدر - کمربند کرمان اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری پی نگین - کمربند کرمان اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری پرکام - کمربند کرمان اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی – معدنی در مقیاس 1:5000 محدوده مس پورفیری زمین حسین- کمربند کرمان اطلاعات بیشتر
تهیه لایه زمين شناسي اقتصادي به مقیاس 1:25000 منطقه تفرش در دو برگه 6059-III-NW و 5959-II-NE اطلاعات بیشتر
تهیه لایه زمين شناسي به مقیاس 1:25000 منطقه تفرش در دو برگه 6059-III-NW و 5959-II-NE اطلاعات بیشتر
اکتشاف مواد معدنی فلزی و غیرفلزی در ورقه های 1:50.000 گنگ و حامدین (کرمان) اطلاعات بیشتر
اکتشاف عمومی سرب و روی در کانسار دره بید اطلاعات بیشتر
اکتشافات ژئوشیمیایی BLEG در برگه های نائین، اردکان، آباده اطلاعات بیشتر
انجام خدمات مهندسی اکتشاف معدن مس چاه موسی اطلاعات بیشتر
اکتشافات ژئوشیمیایی BLEG در برگه های ماهنشان، تکاب،مهاباد، چاپان و نقده اطلاعات بیشتر
انجام خدمات مهندسی اکتشاف در محدوده مس پورفیری قاهان اطلاعات بیشتر
تهیه شناسنامه معادن فلزی کشور اطلاعات بیشتر
شناسایی ذخایر پورفیری و اپی ترمال در منطقه کوه دم یزد اطلاعات بیشتر
شناسایی ذخایر پورفیری و اپی ترمال در منطقه آوج سلفچگان اطلاعات بیشتر
شناسایی محدوده های امید بخش حاصل از تلفیق و فعالیتهای دورسنجی شرکت ژاپنیNED اطلاعات بیشتر
تلفیق داده های زمین شناسی و دور سنجی به منظور اکتشاف عناصر فلزی در استان مرکزی اطلاعات بیشتر
تلفیق داده های زمین شناسی و دور سنجی به منظور اکتشاف عناصر فلزی در استان مرکزی با استفاده از داده های استر اطلاعات بیشتر
تهیه آرشیو اطلاعاتی و تلفیق داده های زمین شناسی، معدنی و داده های ماهواره ای جهت رسیدن به کلیدهای اکتشافی کانسار های فلزی اطلاعات بیشتر
بررسی های عمومی، تفصیلی و تکمیلی در محدوده معدنی مس عباس آباد اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی با مقیاس 1:5000 در منطقه بیانلو اطلاعات بیشتر
تهیه نقشه زمین شناسی معدنی با مقیاس 1:5000 در منطقه فتح آباد اطلاعات بیشتر
بررسی های عمومی، تفصیلی و تکمیلی در محدوده معدنی طلای اخترچی اطلاعات بیشتر
خدمات مشاوره ای در انجام مطالعات اکتشافی در محدوده معدنی مس نسیم(چشمه گز) اطلاعات بیشتر
انجام عملیات اکتشاف در محدوده معدنی باریت ، مس و سرب زنوغان- طبس اطلاعات بیشتر
تکمیل اطلاعات اکتشافی سطحی به منظور تلفیق و جمع بندی امید بخشی کانسار در محدوده اکتشافی مس قاهان اطلاعات بیشتر
ارزیابی اطلاعات پیشین معدن قلعه زری اطلاعات بیشتر